Политика за враќање

Постојат 2 (две) опции за враќање на производот:

Доколку производот е погрешно процесиран (добивате различен производ од тој што го имате нарачано)

Спинфинити 2015 ДООЕЛ сноси целосна одговорност за враќањето на производот, само дококу истиот е погрешно процесиран од наша страна. Под погрешно процесирање се подразбира испраќање на погрешeн производ.

Спинфинити 2015 ДООЕЛ
ул. Козара 23
1000 Скопје

Производот НЕ треба да биде отстранет од оригиналното пакување и треба да ја содржи испратницата која ние Ви ја имаме пратено со истиот. Трошоците поврзани со враќањето ќе бидат подмирени од Спинфинити 2015 ДООЕЛ.

Доколку не сме во можност да го замениме производот, на Корисниците ќе им биде понудено рефундирање на уплатените парични средства. Рефундацијата на паричните средства ќе биде процесирано на трансакциска сметка на ваше име во било која банка која оперира на територијата на Република Македонија.

Доколу производот е оштетен

При преземање на производот задолжително треба да го проверите. Производите излегуваат од Спинфинити 2015 ДООЕЛ во исправна состојба и Спинфинити 2015 ДООЕЛ не одговара за штети настанати по прием на производот.

Спинфинити 2015 ДООЕЛ има резервирано право да ја менува Политика за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата www.ledon.mk. Нашата политика за враќање на производ и парични средства е достапна на нашата веб страница. Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање.